Deklaracja ochrony danych osobowych

1. Ochrona danych osobowych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje dają ogólny pogląd na to, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzin niniejszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, które umożliwiają identyfikację Twojej osoby. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych znajdziesz w naszej deklaracji ochrony danych osobowych pod niniejszym tekstem.

Gromadzenie danych na niniejszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na niniejszej stronie internetowej?
Przetwarzanie danych na niniejszej stronie internetowej jest dokonywane przez operatora strony internetowej. Jego dane kontaktowe znajdziesz w impressum niniejszej strony internetowej.

Jak gromadzimy Twoje dane?
Twoje dane pobierane są po pierwsze dlatego, że nam je przekazujesz. W tym przypadku może chodzić np. o dane, które podajesz w formularzu kontaktowym.

Inne dane są gromadzone przez nasze systemy IT automatycznie lub po udzieleniu Twojej zgody w czasie odwiedzin strony internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina otwarcia strony). Gromadzenie tych danych odbywa się automatycznie po wejściu na niniejszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?
Część danych jest pobierana w celu zapewnienia wolnego od błędów dostępu do strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy Twojego zachowania.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z Twoimi danymi?
W każdej chwili masz prawo do uzyskania bezpłatnych informacji o pochodzeniu, odbiorcach i przeznaczeniu Twoich zapisanych danych osobowych. Ponadto masz prawo zażądać sprostowania lub usunięcia tych danych. Jeżeli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych, w każdej chwili możesz wycofać daną zgodę. Poza tym, w określonych okolicznościach masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Ponadto przysługuje Ci prawo odwołania się do właściwego organu nadzoru.

W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań dotyczących kwestii ochrony danych osobowych możesz w każdej chwili zwrócić się do nas.

Narzędzia analityczne oraz narzędzia innych oferentów

Podczas odwiedzin niniejszej strony internetowej Twoja aktywność w Internecie może zostać poddana analizie statystycznej. Odbywa się to przede wszystkim z wykorzystaniem tak zwanych programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat programów analitycznych znajdziesz w niniejszej deklaracji ochrony danych osobowych.

2. Hosting
Hosting zewnętrzny Netlify

Niniejsza strona internetowa jest hostingowana u zewnętrznego usługodawcy Netlify (hosta). Host przetwarza Twój adres IP i zapisuje go w plikach dziennika. Pliki dziennika pozostają zapisane nie dłużej niż 30 dni. Przetwarzanie danych odbywa się w sposób automatyczny i jest konieczne dla udostępnienia i bezpieczeństwa oferty internetowej oraz jej doskonalenia. Informacje te należy przeczytać w deklaracji ochrony danych osobowych firmy Netlify, jak również w wytycznych RODO firmy Netlify.

Dane osobowe, które są gromadzone na niniejszej stronie internetowej, są zapisywane na serwerach hosta. W tym przypadku może chodzić przede wszystkim o zapytania kontaktowe, metadane i dane komunikacyjne, dane kontaktowe, nazwiska, odsłony stron i pozostałe dane, które są generowane za pośrednictwem strony internetowej.

Zaangażowanie hosta ma na celu wykonanie umowy wobec naszych potencjalnych i istniejących klientów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) i jest w interesie bezpiecznego, szybkiego i efektywnego udostępnienia naszej oferty online przez profesjonalnego oferenta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Nasz host będzie przetwarzać Twoje dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to wymagane w celu spełnienia jego obowiązków w zakresie usług, oraz przestrzegać naszych poleceń w odniesieniu do tych danych.

Zawarcie umowy o przetwarzanie zleceń
Aby zagwarantować przetwarzanie zgodne z ochroną danych osobowych, zawarliśmy umowę o przetwarzanie zleceń z naszym hostem.

3. Ogólne wskazówki i informacje obowiązkowe
Ochrona danych osobowych

Operatorzy niniejszych stron traktują ochronę Twoich danych osobowych bardzo poważnie. Twoje dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z przepisami ustawowymi o ochronie danych osobowych, jak również zgodnie z niniejszą deklaracją ochrony danych osobowych.

Gdy korzystasz z niniejszej strony internetowej, pobierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które umożliwiają identyfikację Twojej osoby. Niniejsza deklaracja ochrony danych osobowych wyjaśnia, jakie informacje pobieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia ona również, w jaki sposób i w jakim celu tak się dzieje. Należy pamiętać, że transfer danych w internecie (np. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty e-mail) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacja dotycząca jednostki odpowiedzialnej

Jednostką odpowiedzialną za przetwarzanie danych na niniejszej stronie internetowej jest:
TAMPOPRINT GmbH
Lingwiesenstraße 1
70825 Korntal-Münchingen
Dyrektor Zarządzający: Sylvester Philipp
tel.: +49 71 50 92 8 – 0
e-mail: info@tampoprint.de

Jednostką odpowiedzialną jest osoba fizyczna lub prawna, która sama lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Okres zapisu

O ile w ramach niniejszej deklaracji ochrony danych osobowych nie nazwano specjalnego okresu zapisu, Twoje dane osobowe pozostają u nas do momentu ustania celu przetwarzania danych. Jeżeli wystąpisz z prośbą o usunięcie lub wycofasz zgodę na przetwarzanie danych, Twoje dane zostaną usunięte, o ile nie mamy innych prawnie dopuszczalnych powodów dla zapisu Twoich danych osobowych (np. wynikające z prawa podatkowego lub handlowego terminy przechowywania); w ostatnim przypadku usunięcie następuje po ustaniu tych powodów.

Ogólne informacje dotyczące podstaw prawnych przetwarzania danych na niniejszej stronie internetowej

Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, wzgl. art. 9 ust. 2 lit. a RODO, o ile specjalne kategorie danych zostaną przetworzone zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO. W przypadku wyraźnej zgody na transfer danych osobowych do państw trzecich przetwarzanie danych odbywa się ponadto na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO. Jeżeli wyraziłeś zgodę na zapis plików cookie lub na dostęp do informacji na Twoim urządzeniu końcowym (np. za pośrednictwem odcisku palca urządzenia), przetwarzanie danych odbywa się dodatkowo na podstawie § 25 ust. 1 ustawy o ochronie danych telekomunikacyjnych w telemediach (niem. TTDSG). Zgodę można wycofać w każdej chwili. Jeżeli Twoje dane są wymagane do wykonania umowy lub przeprowadzenia czynności przedumownych, przetwarzamy Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto przetwarzamy Twoje dane, o ile są one wymagane do spełnienia zobowiązania prawnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Przetwarzanie danych może poza tym odbywać się na podstawie naszego uprawnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Informacje o obowiązujących w konkretnym przypadku podstawach prawnych zostaną podane w kolejnych ustępach niniejszej deklaracji ochrony danych osobowych.

Inspektor ochrony danych osobowych

Dla naszego przedsiębiorstwa powołaliśmy inspektora ochrony danych osobowych:

Pan Steffen Emhardt, EmEtz GmbH
Max-Eyth-Str. 8
71672 Marbach
e-mail: datenschutz@tampoprint.de

Informacja dotycząca przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych i innych państw trzecich

Korzystamy między innymi z narzędzi przedsiębiorstw mających siedzibę w Stanach Zjednoczonych lub innych państw trzecich, niezapewniających bezpieczeństwa ochrony danych osobowych. Gdy narzędzia te są aktywne, Twoje dane osobowe mogą być transferowane do tych państw trzecich i tam przetwarzane. Zwracamy uwagę na to, że w krajach tych nie można zagwarantować porównywalnego z UE poziomu ochrony danych osobowych. Dla przykładu przedsiębiorstwa amerykańskie są zobowiązane wydać dane osobowe organom bezpieczeństwa bez możliwości wystąpienia przez Ciebie jako osoby, której dane dotyczą, przeciwko temu na drogę sądową. Dlatego nie można wykluczyć, że organy amerykańskie (np. służby wywiadowcze) będą przetwarzać, analizować i zapisywać na stałe Twoje dane znajdujące się na serwerach amerykańskich w celach monitorowania. Nie mamy wpływu na tego typu czynności z zakresu przetwarzania.

Wycofanie Twojej zgody na przetwarzanie danych

Wiele procesów przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz wycofać już udzieloną zgodę. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas drogą mailową. Zgodność z prawem przetwarzania danych, prowadzonego do momentu odwołania, pozostaje nienaruszona przez wycofanie zgody. Prawo sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz przeciwko reklamie bezpośredniej (art. 21 RODO).

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, w każdej chwili masz możliwość, z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach. Daną podstawę prawną, na której opiera się przetwarzanie, znajdziesz w niniejszej deklaracji ochrony danych osobowych. Jeżeli wyrazisz sprzeciw, przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe, chyba że możemy wykazać istotne powody wymagające ochrony, przemawiające za przetwarzaniem danych, które mają charakter nadrzędny wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub gdy przetwarzanie służy dochodzeniu, wykorzystaniu lub obronie roszczeń prawnych (sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 RODO).

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane, aby uprawiać reklamę bezpośrednią, wówczas masz prawo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach tego typu reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią. Jeżeli wniesiesz sprzeciw, Twoje dane osobowe przestaną być wykorzystywane w celach reklamy bezpośredniej (sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 2 RODO).

Prawo odwołania się do właściwego organu nadzoru

W przypadku naruszeń przepisów RODO osobie, której danej dotyczą, przysługuje prawo odwołania się do właściwego organu nadzoru, w szczególności w państwie członkowskim jej zwyczajowego miejsca pobytu, jej miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania przysługuje niezależnie od innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych i zaskarżenia.

Prawo do możliwości przeniesienia danych

Masz prawo do przeniesienia danych, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, na siebie lub osobę trzecią w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. W przypadku zażądania przez Ciebie bezpośredniego przeniesienia danych na inną osobę odpowiedzialną nastąpi to tylko wówczas, jeżeli będzie to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Niniejsza strona, ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony przenoszenia treści poufnych, takich jak np. zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako administratora strony, wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Zaszyfrowane połączenie rozpoznasz po tym, że pasek adresowy przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://”, oraz po symbolu kłódki w pasku przeglądarki.

Gdy aktywne jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informacja, usunięcie i sprostowanie

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych przysługuje Ci w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji na temat Twoich zapisanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach i celu przetwarzania danych oraz w razie potrzeby prawo do sprostowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań dotyczących kwestii danych osobowych możesz zwrócić się do nas w każdej chwili na adres podany w impressum.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu możesz zwrócić się do nas w każdej chwili na adres podany w impressum. Prawo do ograniczenia przetwarzania przysługuje w następujących przypadkach:

 • Jeżeli negujesz poprawność Twoich zapisanych u nas danych osobowych, z reguły potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas kontroli masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbyło / odbywa się niezgodnie z prawem, zamiast usunięcia możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych.
 • Gdy Twoje dane osobowe nie są nam już potrzebne, ale Ty potrzebujesz ich do wykonania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo, zamiast usunięcia, zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Jeżeli wniosłeś sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, należy wówczas rozważyć sprzeczność pomiędzy Twoimi i naszymi interesami. Dopóki nie jest jeszcze ustalone, czyje interesy mają charakter nadrzędny, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Jeżeli ograniczyłeś przetwarzanie Twoich danych osobowych, dane te – pomijając ich zapisywanie – mogą być przetwarzane tylko za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub do ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z powodu ważnego interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
4. Gromadzenie danych na niniejszej stronie internetowej
Pliki cookie

Nasze strony internetowe wykorzystują tak zwane pliki „cookie”. Są to małe pliki tekstowe, które nie powodują żadnej szkody w Twoim urządzeniu końcowym. Pliki te są zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym tymczasowo na czas wizyty (sesyjne pliki cookie) lub na stałe (permanentne pliki cookie). Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Permanentne pliki cookie pozostają zapisane na Twoim urządzeniu końcowym, dopóki nie zostaną usunięte przez Ciebie lub nie nastąpi automatyczne usunięcie przez Twoją przeglądarkę internetową.

Pliki cookie mogą być również częściowo zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym przez podmioty trzecie, jeżeli wchodzisz na naszą stronę (pliki cookie osób trzecich). Umożliwiają one nam lub Tobie korzystanie z określonych usług firm trzecich (np. pliki cookie do realizacji usług płatniczych).

Pliki cookie posiadają różne funkcje. Liczne pliki cookie są wymagane ze względów technicznych, ponieważ określone funkcje strony internetowej nie działałyby bez nich (np. funkcja koszyka zakupowego lub wyświetlanie plików wideo). Inne służą do tego, aby analizować zachowania użytkownika lub do wyświetlania reklamy.

Pliki cookie, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych, preferowanych przez Ciebie funkcji (np. do funkcji koszyka zakupowego) lub do optymalizacji strony internetowej (np. do pomiaru oglądalności strony internetowej) są zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, o ile nie podano innej podstawy prawnej. Operator strony internetowej ma prawnie uzasadniony interes w zapisywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego udostępniania swoich usług. Jeżeli zażądano zgody na zapisywanie plików cookie i porównywalnych technologii rozpoznania, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); zgodę można wycofać w każdej chwili.

W Twojej przeglądarce możesz wprowadzić ustawienia, dzięki którym zostaniesz poinformowany o zamiarze zapisania plików cookie oraz będziesz mieć możliwość akceptacji tych plików w konkretnym przypadku, w określonych przypadkach lub generalnego ich odrzucenia, jak również aktywacji automatycznego usuwania ich w momencie zamknięcia przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonowanie strony internetowej może być ograniczone.

Jeżeli pliki cookie są używane przez firmy trzecie lub do celów analizy, poinformujemy Cię o tym oddzielnie w ramach niniejszej deklaracji ochrony danych osobowych i ewentualnie zapytamy o zgodę.

Pliki dziennika serwera

Operator stron gromadzi i zapisuje automatycznie informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka przekazuje nam automatycznie. Są to:

 • typ i wersja przeglądarki
 • używany system operacyjny
 • odnośnik URL
 • nazwa hosta komputera, który ma dostęp
 • czas zapytania serwera
 • adres IP

Dane te nie są kojarzone z innymi źródłami danych.

Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma prawnie uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu muszą być gromadzone pliki dziennika serwera.

Zapytanie za pośrednictwem e-maila, telefonu lub faksu

Jeżeli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem e-maila, telefonu lub faksu, Twoje zapytanie wraz ze wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (nazwisko, zapytanie) są u nas zapisywane i przetwarzane w celu realizacji Twojej sprawy. Danych tych nie przekazujemy dalej bez Twojej zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, o ile Twoje zapytanie będzie związane z wykonywaniem umowy lub jest konieczne do przeprowadzenia czynności przedumownych. We wszystkich pozostałych przypadkach przetwarzanie jest oparte na naszym prawnie uzasadnionym interesie w zakresie skutecznego opracowywania kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeżeli ją wcześniej uzyskano; zgodę można wycofać w każdej chwili.

Dane, które przesyłasz nam za pośrednictwem zapytań kontaktowych, pozostają u nas, dopóki nie wezwiesz nas do ich usunięcia, nie wycofasz swojej zgody na zapisywanie lub jeżeli ustanie cel zapisywania danych (np. po zakończonym przetworzeniu Twojej sprawy). Bezwzględnie obowiązujące przepisy ustawowe – w szczególności ustawowe terminy przechowywania – pozostają nienaruszone.

5. Narzędzia analityczne i reklama
Google Tag Manager

Wykorzystujemy Google Tag Manager. Oferentem jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Tag Manager jest narzędziem, przy pomocy którego możemy na naszej stronie internetowej zintegrować narzędzia do śledzenia i statystyki oraz inne technologie. Same narzędzie Google Tag Manager nie tworzy profilów użytkownika, nie zapisuje plików cookie i nie dokonuje samodzielnych analiz. Służy ono jedynie do zarządzania i losowania narzędzi zintegrowanych za jego pośrednictwem. Google Tag Manager rejestruje jednak Twój adres IP, który również może zostać przesłany do spółki macierzystej firmy Google do Stanów Zjednoczonych.

Stosowanie narzędzia Google Tag Manager odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma prawnie uzasadniony interes w szybkim i nieskomplikowanym zintegrowaniu i zarządzaniu różnymi narzędziami na jego stronie internetowej. Jeżeli zażądano stosownej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgodę można wycofać w każdej chwili.

Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z funkcji internetowego narzędzia do analizy statystyk serwisów www Google Analytics. Oferentem jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics umożliwia operatorowi strony internetowej analizę zachowania osób odwiedzających stronę internetową. W ten sposób operator strony otrzymuje różne dane dotyczące użytkowania, jak np. odsłony strony, czas trwania wizyty, używane systemy operacyjne i pochodzenie użytkownika. Dane te mogą być podsumowywane przez Google w profilu przypisanym do danego użytkownika lub jego urządzenia końcowego.

Ponadto Google Analytics umożliwia nam między innymi rejestrowanie ruchów myszki i przewijania oraz kliknięć. Google Analytics wykorzystuje również rozmaite metody modelowania w celu rozszerzenia zgromadzonych rekordów danych oraz stosuje technologie uczenia maszynowego w analizie danych.

Google Analytics wykorzystuje technologie, które umożliwiają rozpoznanie użytkownika w celu analizy jego zachowania (np. pliki cookie lub pobieranie odcisku palca przez urządzenie). Informacje zgromadzone przez Google na temat korzystania z niniejszej strony internetowej trafiają z reguły na serwer Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są zapisywane.

Korzystanie z tego narzędzia analitycznego odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma prawnie uzasadniony interes w analizowaniu zachowania użytkowników w celu optymalizacji zarówno jego strony internetowej, jak i reklamy. Jeżeli zażądano stosownej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgodę można wycofać w każdej chwili.

Przekazywanie danych do Stanów Zjednoczonych odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły znajdziesz tutaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Wtyczka przeglądarki
Możesz zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu Twoich danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki, dostępną pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika w usłudze Google Analytics znajdziesz w Polityce Prywatności firmy Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie zleceń
Zawarliśmy z firmą Google umowę o przetwarzanie zleceń i w pełnym zakresie realizujemy restrykcyjne wytyczne niemieckich urzędów ochrony danych osobowych przy korzystaniu z usługi Google Analytics.

6. Wtyczki i narzędzia
YouTube

Niniejsza strona internetowa integruje filmy wideo ze strony YouTube. Operatorem strony internetowej jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Gdy odwiedzasz jedną z naszych stron internetowych, na których zintegrowany jest YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. W ten sposób serwer YouTube otrzymuje informacje o tym, które z naszych stron były przez Ciebie odwiedzane.

Ponadto YouTube może zapisywać różne pliki cookie na Twoim urządzeniu końcowym lub stosować porównywalne technologie do rozpoznania (np. pobieranie odcisku palca przez urządzenie). W ten sposób YouTube może otrzymywać informacje na temat osób odwiedzających daną stronę internetową. Informacje te są wykorzystywane m.in. do rejestrowania statystyk wideo, udoskonaleń w zakresie przyjaznej obsługi i zapobiegania próbom oszustwa.

Gdy jesteś zalogowany na swoim koncie na YouTube, umożliwiasz YouTube przyporządkowanie Twojego zachowania w Internecie bezpośrednio do Twojego profilu osobistego. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z Twojego konta na YouTube.

Korzystanie z YouTube odbywa się w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert w internecie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli zażądano stosownej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgodę można wycofać w każdej chwili.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika znajdziesz w Polityce Prywatności firmy YouTube na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Adobe TypeKit Fonts

W celu jednolitego przedstawienia czcionek wykorzystujemy tak zwane Web Fonts, które są udostępniane przez firmę Adobe. Podczas wywołania strony Twoja przeglądarka wczytuje niezbędne Web Fonts do pamięci podręcznej Twojej przeglądarki, aby prawidłowo wyświetlić teksty i czcionki. W tym celu używana przez Ciebie przeglądarka musi nawiązać połączenie z serwerami firmy Adobe. W ten sposób firma Adobe dowiaduje się o tym, że nasza strona internetowa została wywołana za pośrednictwem Twojego adresu IP. Korzystanie z Adobe TypeKit Fonts odbywa się w interesie jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszych ofert w Internecie. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat Adobe TypeKit Fonts znajdziesz w Polityce Prywatności firmy Adobe: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/typekit.html

W Twojej przeglądarce możesz wprowadzić ustawienia, dzięki którym czcionki nie zostaną wczytane przez serwery firmy Adobe (np. poprzez instalację dodatków jak NoScript lub Ghostery). Jeżeli Twoja przeglądarka nie obsługuje Adobe Fonts lub uniemożliwiasz dostęp do serwera firmy Adobe, tekst zostanie wyświetlony w standardowej czcionce systemu.

Algolia Search

Zakres przetwarzania danych
Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi wyszukiwarki firmy Algolia Inc. („Algolia”) w celu wyszukiwania i indeksowania treści. Dzięki korzystaniu z narzędzia Algolia Twój adres IP i Twoje zapytanie w wyszukiwarce zostają przesłane na serwer firmy Algolia i tam zapisane w celach statystycznych na okres 90 dni. Przestrzegaj warunków korzystania z narzędzia Algolia oraz wytycznych firmy Algolia w sprawie ochrony danych osobowych. Firma Algolia nie przekazuje zgromadzonych danych osobom trzecim, lecz przetwarza je wyłącznie wewnętrznie na potrzeby analiz statystycznych i monitoringu jej usług.

Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Cel przetwarzania
Korzystanie z narzędzia Algolia odbywa się w celu łatwiejszego odnajdywania informacji zawartych na naszej stronie internetowej i zagwarantowanej w ten sposób łatwości obsługi. Na tym polega również nasz prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit f. RODO.

Okres przechowywania danych osobowych
Dane są przechowywane na serwerze firmy Algolia przez okres 90 dni.

7. Prismic

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy Prismic jako system zarządzania treścią. W tym przypadku chodzi o usługę firmy Prismic Networks, Inc. 185 Alewife Brook Parkway, #410 Cambridge, MA 02138, zwaną dalej „Prismic”.

Aby umożliwić przedstawienie treści naszej strony internetowej, podczas wywołania naszej strony internetowej zostaje nawiązane połączenie z serwerami firmy Prismic.

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes polega na optymalizacji i ekonomicznej eksploatacji naszej strony internetowej.

Dzięki połączeniu z Prismic, utworzonemu podczas wywołania naszej strony internetowej, firma Prismic może ustalić, z jakiej strony internetowej Twoje zapytanie zostało wysłane oraz na jaki adres IP należy przekazać treści.

Prismic oferuje na stronie https://prismic.io/legal/privacy oraz https://prismic.io/security więcej informacji oraz wskazuje na to, że wytyczna firmy Prismic w zakresie ochrony danych osobowych odpowiada ustawom UE w sprawie ochrony danych osobowych (RODO).

8. Obecność online w mediach społecznościowych
Przetwarzanie danych przez sieci społecznościowe

Utrzymujemy dostępne publicznie profile w sieciach społecznościowych. Wykorzystywane przez nas sieci znajdziesz w dalszej części poniżej.

Sieci społecznościowe jak Facebook, Twitter itp. mogą z reguły kompleksowo analizować zachowanie użytkownika, gdy odwiedzasz ich stronę internetową lub stronę internetową ze zintegrowanymi treściami mediów społecznościowych (np. przyciskami polubienia lub banerami reklamowymi). Odwiedziny naszych profili w mediach społecznościowych uruchamiają liczne procesy przetwarzania, które są istotne z punktu widzenia ochrony danych osobowych. Mówiąc dokładniej:

gdy zalogujesz się na Twoje konto w mediach społecznościowych i odwiedzisz nasz profil w tychże mediach, operator portalu społecznościowego może przyporządkować daną wizytę do Twojego konta użytkownika. Twoje dane osobowe mogą w pewnych okolicznościach zostać jednak zebrane również wtedy, gdy nie jesteś zalogowany lub nie posiadasz konta na danym portalu społecznościowym. W tym przypadku gromadzenie danych odbywa się np. za pośrednictwem plików cookie, które są zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym, lub poprzez zapisanie Twojego adresu IP.

Przy pomocy tak zgromadzonych danych operatorzy portali społecznościowych mogą tworzyć profile użytkowników, w których zapisane są Twoje preferencje i zainteresowania. W ten sposób możliwe jest wyświetlanie odpowiadającej Twoim zainteresowaniom reklamy w ramach danej obecności w mediach społecznościowych, jak i poza nią. Jeżeli posiadasz konto w danej sieci społecznościowej, odnosząca się do zainteresowań reklama może zostać wyświetlona na wszystkich urządzeniach, na których jesteś lub byłeś zalogowany.

Ponadto pamiętaj o tym, że nie możemy prześledzić wszystkich procesów przetwarzania na portalach społecznościowych. Dlatego, w zależności od oferenta, mogą być ewentualnie realizowane inne procesy przetwarzania przez operatorów portali społecznościowych. Szczegóły w tym zakresie znajdziesz w warunkach korzystania i przepisach o ochronie danych osobowych poszczególnych portali społecznościowych.

Podstawa prawna
Nasze profile w mediach społecznościowych powinny zagwarantować możliwie kompleksową obecność w internecie. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Procesy analityczne, inicjowane przez sieci społecznościowe, opierają się ewentualnie na odmiennych podstawach prawnych, które muszą zostać podane przez operatorów sieci społecznościowych (np. zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Osoba odpowiedzialna i dochodzenie praw
Jeżeli odwiedzasz jeden z naszych profili w mediach społecznościowych (np. Facebook), wspólnie z operatorem platformy społecznościowej jesteśmy odpowiedzialni za uruchomione podczas tych odwiedzin procesy przetwarzania danych. Możesz dochodzić Twoich praw (informacja, sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania, możliwość przeniesienia danych i odwołanie), co do zasady, zarówno wobec nas, jak i wobec operatora danego portalu społecznościowego (np. wobec Facebooka).

Zwróć uwagę na to, że mimo wspólnej odpowiedzialności z operatorami portali społecznościowych nie mamy w pełnym zakresie wpływu na procesy przetwarzania danych portali społecznościowych. Nasze możliwości są zasadniczo oparte na polityce firmowej danego oferenta.

Okres zapisu
Dane zgromadzone bezpośrednio przez nas dzięki obecności w mediach społecznościowych zostaną usunięte przez nasze systemy, gdy tylko wezwiesz nas do usunięcia, wycofasz Twoją zgodę na zapisywanie lub gdy ustanie cel zapisywania danych. Zapisane pliki cookie pozostają zapisane na Twoim urządzeniu końcowym do czasu ich usunięcia przez Ciebie. Bezwzględnie obowiązujące przepisy ustawowe – w szczególności obowiązki dotyczące przechowywania – pozostają nienaruszone.

Nie mamy wpływu na okres zapisu Twoich danych, które są zapisywane przez operatorów sieci społecznościowych do własnych celów. Aby poznać szczegóły, zwróć się bezpośrednio do operatorów sieci społecznościowych (zawarte np. w ich deklaracji ochrony danych osobowych, patrz niżej).

Poszczególne sieci społecznościowe

Facebook
Posiadamy profil na Facebooku. Oferentem tej usługi jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Zgromadzone dane według deklaracji Facebooka są również przesyłane do Stanów Zjednoczonych oraz do krajów trzecich.

Możesz dostosować ustawienia odnośnie reklam samodzielnie w Twoim koncie użytkownika. W tym celu naciśnij na poniższy link i zaloguj się: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Przekazywanie danych do Stanów Zjednoczonych odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum oraz https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Instagram
Posiadamy profil na Instagramie. Oferentem tej usługi jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Przekazywanie danych do Stanów Zjednoczonych odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 oraz https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Szczegóły dotyczące postępowania z Twoimi danymi osobowymi znajdziesz w Polityce Prywatności Instagrama: https://help.instagram.com/519522125107875.

LinkedIn
Posiadamy profil na LinkedIn. Oferentem jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia. LinkedIn korzysta z reklamowych plików cookie.

Jeżeli chcesz dezaktywować reklamowe pliki cookie LinkedIn, skorzystaj z poniższego linku: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Przekazywanie danych do Stanów Zjednoczonych odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły znajdziesz tutaj: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa oraz https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Szczegóły dotyczące postępowania z Twoimi danymi osobowymi znajdziesz w Polityce Prywatności LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

YouTube
Posiadamy profil na YouTube. Oferentem jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Szczegóły dotyczące postępowania z Twoimi danymi osobowymi znajdziesz w Polityce Prywatności YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Xing
Posiadamy profil na Xing. Oferentem jest New Work SE, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg, Niemcy. Szczegóły dotyczące postępowania z Twoimi danymi osobowymi znajdziesz w Polityce Prywatności Xing: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

Twitter
Posiadamy profil na Twitterze. Oferentem jest Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlandia. Szczegóły dotyczące postępowania z Twoimi danymi osobowymi znajdziesz w Polityce Prywatności Twittera: https://twitter.com/de/privacy.

9. Newsletter

If you wish to subscribe to our newsletter, we require, in addition to your e-mail address, the confirmation that you are the owner of the specified e-mail address and that you agree to receive the newsletter. This data is only collected for the purpose of being able to send you the newsletter and to document our authorization in this regard.  In addition, the following data is collected during registration:

 • IP address of the calling computer
 • Date and time of registration

For the processing of the data, your consent is obtained during the registration process and reference is made to this privacy policy. The legal basis for the processing is Art. 6 para. 1 a) DSGVO. The logging of the registration process is based on our legitimate interests pursuant to Art. 6 (1) f) DSGVO and serves as proof of consent to receive the newsletter. You can revoke your subscription to the newsletter at any time with effect for the future. Your personal data will be deleted when it is no longer required to fulfill the purpose.

This website uses Maileon to send newsletters. The provider is Travix Media GmbH, Alte Poststraße 4, 70173 Stuttgart. Maileon is a service with which we organize our newsletter dispatch and by means of which we can measure our marketing success. Our newsletters sent with Maileon allow us to analyze the behavior of newsletter recipients. Among other things, we can analyze how many recipients have opened the newsletter message and how often which link in the newsletter was clicked. With the help of so-called conversion tracking, it can also be analyzed whether a predefined action (e.g. purchase of a product on our website) has taken place after clicking on the link in the newsletter. For more information on data analysis by Maileon newsletter, please visit: https://maileon.com/de/datenschutz/

The data processing is based on your consent (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). You can revoke this consent at any time by unsubscribing from the newsletter. The legality of the data processing operations already carried out remains unaffected by the revocation. If you do not want any analysis by Maileon, you must unsubscribe from the newsletter. For this purpose, we provide a corresponding link in each newsletter message.

The data you provide for the purpose of receiving the newsletter will be stored by us until you unsubscribe from the newsletter and will be deleted from our servers as well as from the servers of Maileon after you unsubscribe from the newsletter. Data that has been stored by us for other purposes (e.g. e-mail addresses for the member area) remains unaffected by this. For more details, please refer to the privacy policy of Travix Media GmbH at: https://www.travix-media.de/datenschutz

10. Use of SalesViewer® technology

This website uses SalesViewer® technology from SalesViewer® GmbH on the basis of the website operator’s legitimate interests (Section 6 paragraph 1 lit.f GDPR) in order to collect and save data on marketing, market research and optimisation purposes.

In order to do this, a javascript based code, which serves to capture company-related data and according website usage. The data captured using this technology are encrypted in a non-retrievable one-way function (so-called hashing). The data is immediately pseudonymised and is not used to identify website visitors personally

The data stored by Salesviewer will be deleted as soon as they are no longer required for their intended purpose and there are no legal obligations to retain them.

The data recording and storage can be repealed at any time with immediate effect for the future, by clicking on https://www.salesviewer.com/opt-out in order to prevent SalesViewer® from recording your data. In this case, an opt-out cookie for this website is saved on your device. If you delete the cookies in the browser, you will need to click on this link again.