Gegevensbeschermingsverklaring

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze gegevensbeschermingsverklaring die onder deze tekst wordt vermeld.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is er verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?
De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. De contactgegevens hiervan vindt u in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?
Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons meedeelt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de paginaweergave). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?
U heeft te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U heeft ook het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens te vragen. Als u uw toestemming voor gegevensverwerking heeft gegeven, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Ook heeft u het recht om onder bepaalde omstandigheden te vragen dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt. Verder heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen als u verdere vragen hebt over het onderwerp gegevensbescherming.

Analysetools en tools van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met zogenaamde analyseprogramma's.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's vindt u in de volgende gegevensbeschermingsverklaring.

2. Hosting
Externe hosting Netlify

Deze website wordt gehost door de externe dienstverlener Netlify (hoster). De hoster verwerkt uw IP-adres en slaat dit op in logbestanden. De logbestanden worden niet langer dan 30 dagen bewaard. De gegevensverwerking vindt automatisch plaats en is noodzakelijk voor de beschikbaarstelling en beveiliging van de website en de verbetering ervan. Deze informatie is te vinden in het privacybeleid van Netlify en de AVG-richtlijnen van Netlify.

Persoonlijke gegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de host. Dit kunnen contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contactgegevens, namen, toegangsgegevens tot de website en andere via de website gegenereerde gegevens zijn.

Het gebruik van de hoster gebeurt om het contract met onze potentiële en bestaande klanten na te komen (art. 6 lid. 1 punt b, AVG) en om een veilige, snelle en efficiënte beschikbaarstelling van ons online aanbod door een professionele aanbieder (art. 6, lid 1, punt f, AVG) te waarborgen. Onze hoster verwerkt uw gegevens alleen voor zover dit nodig is om aan zijn prestatieverplichtingen te voldoen en volgt onze instructies met betrekking tot deze gegevens op.

Sluiting van een contract voor gegevensverwerking
Om een gegevensbeschermingsconforme verwerking te garanderen, hebben we een gegevensverwerkingscontract met onze hoster gesloten.

3. Algemene informatie en verplichte informatie
Gegevensbescherming

De exploitanten van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.

Als u deze website gebruikt, worden er verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Deze gegevensbeschermingsverklaring legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt. Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via internet (bijv. bij communicatie via e-mail) voor veiligheidslekken kan zorgen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:
TAMPOPRINT GmbH
Lingwiesenstraße 1
70825 Korntal-Münchingen

Directeur: Sylvester Philipp

Tel: +49 71 50 92 8 – 0
Mail: info@tampoprint.de

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonlijke gegevens (zoals namen, e-mailadressen, enz.).

Opslagduur

Tenzij in deze gegevensbeschermingsverklaring een specifieke opslagduur is vermeld, blijven uw persoonlijke gegevens bij ons totdat het doel van de gegevensverwerking niet meer van toepassing is. Als u een legitiem verzoek om verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonlijke gegevens op te slaan (bijv. fiscale of handelsrechtelijke bewaartermijnen); in het laatste geval worden de gegevens verwijderd zodra deze redenen niet meer bestaan.

Algemene informatie over de wettelijke basis voor gegevensverwerking op deze website

Als u toestemming hebt gegeven voor de gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonlijke gegevens op basis van art. 6, lid 1, punt a, AVG of art. 9, lid 2, punt a, AVG, indien bijzondere gegevenscategorieën volgens art. 9, lid 1, AVG worden verwerkt. In het geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonlijke gegevens naar derde landen, is de gegevensverwerking ook gebaseerd op art. 49, lid 1, punt a, AVG. Als u hebt ingestemd met het opslaan van cookies of toegang tot informatie op uw eindapparaat (bijv. via Device-Fingerprinting), is de gegevensverwerking ook gebaseerd op § 25 par. 1 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als uw gegevens nodig zijn om het contract uit te voeren of om precontractuele maatregelen uit te voeren, verwerken wij uw gegevens op basis van art. 6, lid 1, punt b, AVG. Verder verwerken wij uw gegevens als deze nodig zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting op basis van art. 6, lid 1, punt c, AVG. Gegevensverwerking kan ook plaatsvinden op basis van ons legitieme belang in overeenstemming met art. 6, lid 1, punt f, AVG. De volgende paragrafen van deze gegevensbeschermingsverklaring geven informatie over de relevante wettelijke grondslagen in elk afzonderlijk geval.

Functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld voor ons bedrijf:

Dhr. Steffen Emhardt, EmEtz GmbH
Max-Eyth-Str. 8
71672 Marbach
E-mail: datenschutz@tampoprint.de

Opmerking over gegevensoverdracht naar de VS en andere derde landen

We gebruiken onder andere tools van bedrijven die gevestigd zijn in de VS of andere derde landen die niet veilig zijn volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan deze derde landen en daar worden verwerkt. We wijzen erop dat in deze landen geen niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat van de EU. Zo zijn Amerikaanse bedrijven verplicht om persoonlijke gegevens vrij te geven aan veiligheidsautoriteiten zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijvoorbeeld geheime diensten) uw gegevens verwerken, evalueren en permanent opslaan op Amerikaanse servers voor bewakingsdoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt de toestemming die u al heeft gegeven op elk moment intrekken. Een informeel bericht per e-mail aan ons is voldoende. De rechtmatigheid van de toestemming vóór de uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft door deze intrekking onaangetast. Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in speciale gevallen en tegen directe reclame (art. 21, AVG).

Als de gegevensverwerking is gebaseerd op art. 6, lid 1, punt e of f, AVG heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Dit geldt ook voor een profilering op basis van deze bepalingen. De betreffende wettelijke grondslag waarop de verwerking is gebaseerd, vindt u in deze gegevensbeschermingsverklaring. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw betrokken persoonlijke gegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of dat de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (bezwaar volgens art. 21, lid. 1, AVG).

Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor directe marketingdoeleinden, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens met het oog op dergelijke reclame; dit geldt ook voor de profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame. Indien u bezwaar maakt, worden uw persoonlijke gegevens dan niet meer gebruikt voor directe marketingdoeleinden (bezwaar volgens art. 21, lid 2, AVG).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In het geval van schendingen van de AVG hebben de betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun normale verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende schending. Het recht om een klacht in te dienen doet geen afbreuk aan enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel.

Recht op dataportabiliteit

U hebt het recht om de gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract aan u of aan een derde partij te laten overhandigen in een gangbaar, machineleesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verzoekt, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u naar ons als website-exploitant stuurt, gebruikt deze site SSL- of TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt, niet door derden worden gelezen.

Informatie, verwijdering en correctie

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht op correctie of verwijdering van deze gegevens . Voor verdere vragen over het onderwerp persoonlijke gegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het in het impressum vermelde adres.

Recht op beperking van verwerking

U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via het adres dat in het impressum staat vermeld. Het recht op beperking van verwerking bestaat in de volgende gevallen:

 • Als u de juistheid van de door ons opgeslagen persoonlijke gegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van het onderzoek hebt u recht om een beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen.
 • Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens onrechtmatig heeft plaatsgevonden/gebeurt, kunt u eisen dat de gegevensverwerking wordt beperkt in plaats van te worden gewist.
 • Indien wij uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig heeft voor het uitoefenen, verdedigen of doen gelden van rechtsvorderingen, heeft u het recht om te eisen dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt in plaats van te worden gewist.
 • Als u bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21, lid 1, AVG, moeten uw belangen en die van ons worden afgewogen. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, heeft u het recht om te eisen dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt.
 • Als u de verwerking van uw persoonlijke gegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden gebruikt met uw toestemming of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen of om redenen van zwaarwegend openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat worden verwerkt.
4. Gegevensverzameling op deze website
Cookies

Onze website maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden en veroorzaken geen schade aan uw eindapparaat. Ze worden tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden verwijderd.

In sommige gevallen kunnen ook cookies van externe bedrijven op uw eindapparaat worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt (Third-Party-cookies). Deze stellen ons of u in staat om bepaalde diensten van het externe bedrijf te gebruiken (bijv. cookies voor het verwerken van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Talrijke cookies zijn technisch noodzakelijk omdat bepaalde websitefuncties zonder deze niet zouden werken (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies worden gebruikt om het gebruikersgedrag te evalueren of om advertenties weer te geven.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren, om bepaalde door u gewenste functies te bieden (bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies voor het meten van webbezoek, noodzakelijke cookies), worden opgeslagen op basis van art. 6, lid 1, punt f, AVG, tenzij een andere wettelijke grondslag is aangegeven. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de opslag van noodzakelijke cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Als toestemming voor de opslag van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van deze toestemming (art. 6 lid. 1 punt a, AVG en § 25 par. 1 TTDSG); deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zodanig instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en dat u cookies alleen in individuele gevallen toestaat, of dat u de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als cookies zijn gedeactiveerd onder de instellingen voor gegevensbescherming, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Als cookies worden gebruikt door externe bedrijven of voor analysedoeleinden, zullen wij u hierover apart informeren in deze gegevensbeschermingsverklaring en, indien nodig, om uw toestemming vragen.

Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt automatisch informatie en slaat deze op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

 • Browsertype en browserversie
 • het gebruikte besturingssysteem
 • Verwijzende URL
 • Hostnaam van de toegangscomputer
 • Tijd van serververzoek
 • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden verzameld op basis van art. 6, lid 1, punt f, AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonlijke gegevens (naam, aanvraag) voor de verwerking van uw aanvraag door ons opgeslagen en verwerkt. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van art. 6, lid 1, punt b, AVG als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (art. 6 lid 1 punt f, AVG) of met uw toestemming (art. 6 lid 1 punt a, AVG) als daarom is gevraagd; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevens die u ons via contactverzoeken hebt gestuurd, blijven bij ons totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

5. Analysetools en advertenties
Google Tag Manager

Wij gebruiken de Google Tag Manager. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

De Google Tag Manager is een tool die we kunnen gebruiken om tracking- en statistische tools en andere technologieën op onze website te integreren. De Google Tag Manager maakt zelf geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Dit programma wordt alleen gebruikt voor het beheer en de weergave van de via het programma geïntegreerde tools. De Google Tag Manager registreert echter uw IP-adres, dat ook kan worden doorgegeven aan het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten.

De Google Tag Manager wordt gebruikt op basis van art. 6, lid 1, punt f, AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de snelle en ongecompliceerde integratie en het beheer van verschillende tools op zijn website. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6, lid 1, punt a, AVG en § 25, par. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker omvat (bijv. Device Fingerprinting), overeenkomstig de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics stelt de website-exploitant in staat het gedrag van websitebezoekers te analyseren. De website-exploitant ontvangt verschillende gebruiksgegevens, zoals paginaweergaven, verblijfsduur, gebruikte besturingssystemen en herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden samengevat in een gebruikers-ID en toegewezen aan het betreffende eindapparaat van de websitebezoeker.

Verder kunnen we met Google Analytics bijvoorbeeld uw muis- en scrollbewegingen en klikken registreren. Daarnaaast gebruikt Google Analytics verschillende modelleringsbenaderingen om de geregistreerde datasets aan te vullen en wordt er gebruik gemaakt van machine learning-technologieën voor data-analyse.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën waarmee de gebruiker kan worden herkend om het gebruikersgedrag te analyseren (bijv. cookies of Device-Fingerprinting). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt meestal naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Deze analysetool wordt gebruikt op basis van art. 6, lid 1, punt f, AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6, lid 1, punt a, AVG en § 25, par. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker omvat (bijv. Device Fingerprinting), overeenkomstig de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Browser plug-in
U kunt voorkomen dat Google uw gegevens verzamelt en verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Gegevensverwerking in opdracht
We hebben een contract over gegevensverwerking in opdracht met Google gesloten en passen de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig toe bij het gebruik van Google Analytics.

6. Plug-ins en tools
YouTube

Deze website bevat video's van de YouTube-website. De website-exploitant is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Als u een van onze websites bezoekt waarop YouTube is geïntegreerd, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Daarbij wordt de YouTube-server geïnformeerd welke van onze pagina's u hebt bezocht.

Daarnaast kan YouTube verschillende cookies op uw eindapparaat opslaan of vergelijkbare herkenningstechnologieën gebruiken (zoals Device Fingerprinting). Op deze manier kan YouTube informatie ontvangen over bezoekers van deze website. Deze informatie wordt o.a. gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de bruikbaarheid te verbeteren en om fraudepogingen te voorkomen.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat uw surfgedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door u zich af te melden bij uw YouTube-account.

YouTube wordt gebruikt voor een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod. Dit vertegenwoordigt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6, lid 1, punt f, AVG. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6, lid 1, punt a, AVG en § 25, par. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker omvat (bijv. Device Fingerprinting), overeenkomstig de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van YouTube op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Adobe TypeKit-lettertypen

Voor de uniforme weergave van lettertypen gebruiken we de zogenaamde webfonts van Adobe. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de benodigde webfonts in de browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven. Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de Adobe-servers. Hierdoor weet Adobe dat onze website is geopend via uw IP-adres. Adobe TypeKit-lettertypen worden gebruikt voor een uniforme en aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod. De wettelijke grondslag is art. 6, lid 1, punt f, AVG.

Meer informatie over Adobe TypeKit Fonts vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Adobe: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/typekit.htmlAdobe lettertypen

U kunt uw browser zodanig instellen dat de lettertypen niet van de Adobe-servers worden geladen (bijvoorbeeld door add-ons zoals NoScript of Ghostery te installeren). Als uw browser geen Adobe-lettertypen ondersteunt of u de toegang tot de Adobe-servers verhindert, wordt de tekst weergegeven in het standaardlettertype van het systeem.

Algolia Search

Reikwijdte van de gegevensverwerking
Op onze website maken we gebruik van een zoekmachineservice van Algolia Inc. ("Algolia") om inhoud te zoeken en te indexeren. Door Algolia te gebruiken, worden uw IP-adres en uw zoekopdracht naar een server van Algolia verzonden en daar gedurende 90 dagen voor statistische doeleinden opgeslagen. Zie de gebruiksvoorwaarden van Algolia en het privacybeleid van Algolia. Algolia geeft de verzamelde gegevens niet door aan derden, maar verwerkt ze enkel intern voor statistische evaluaties en de monitoring van zijn diensten.

Wettelijke basis voor de gegevensverwerking
De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is art. 6, lid 1, punt f, AVG.

Doel van de verwerking
Algolia wordt gebruikt om de vindbaarheid van de informatie op onze website te vergemakkelijken en zo de gebruiksvriendelijkheid te waarborgen. Dit is tevens ons legitieme belang in de zin van art. 6, lid 1, punt f, AVG.

Duur van opslag van persoonlijke gegevens
De gegevens worden gedurende 90 dagen op de server van Algolia bewaard.

7. Prismic

We gebruiken Prismic als content-managementsysteem voor onze website. Dit is een dienst van Prismic Networks, Inc. 185 Alewife Brook Parkway, #410 Cambridge, MA 02138, hierna "Prismic" genoemd.

Om de weergave van de inhoud van onze website mogelijk te maken, wordt bij het oproepen van onze website een verbinding met de Prismic-servers tot stand gebracht.

De wettelijke grondslag is art. 6, lid 1, punt f, AVG. Ons legitieme belang ligt in de optimalisatie en economische werking van onze website.

Wanneer u onze website bezoekt, wordt er verbinding met Prismic gemaakt en kan Prismic bepalen vanaf welke website uw verzoek is verzonden en naar welk IP-adres de inhoud moet worden verzonden.

Prismic biedt meer informatie op https://prismic.io/legal/privacy en https://prismic.io/security en geeft aan dat het privacybeleid van Prismic voldoet aan de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming (AVG).

8. Online aanwezigheid op sociale media
Gegevensverwerking door sociale netwerken

We onderhouden openbaar toegankelijke profielen op sociale netwerken. De sociale netwerken die we feitelijk gebruiken, vindt u hieronder.

Sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, etc. kunnen uw gebruikersgedrag meestal uitgebreid analyseren wanneer u hun website of een website met geïntegreerde social media-inhoud (zoals Like-knoppen of reclamebanners) bezoekt. Het bezoeken van onze social media activeert tal van gegevensbeschermingsgerelateerde verwerkingen. In detail:

Als u bent ingelogd op uw social media-account en ons op sociale media bezoekt, kan de exploitant van het social media-portaal dit bezoek toewijzen aan uw gebruikersaccount. Onder bepaalde omstandigheden kunnen uw persoonlijke gegevens echter ook worden geregistreerd als u niet bent ingelogd of geen account hebt bij het betreffende social media-portaal. In dat geval worden deze gegevens verzameld via bijvoorbeeld cookies die op uw eindapparaat worden opgeslagen of door registratie van uw IP-adres.

Met behulp van de op deze manier verzamelde gegevens kunnen de exploitanten van de social media-portalen gebruikersprofielen maken waarin uw voorkeuren en interesses worden opgeslagen. Op deze manier kunnen op interesses gebaseerde advertenties aan u worden getoond, zowel binnen als buiten de betreffende aanwezigheid op sociale media. Als u een account heeft bij het betreffende sociale netwerk, kunnen op interesses gebaseerde advertenties worden weergegeven op alle apparaten waarop u bent ingelogd of was ingelogd.

Houd er ook rekening mee dat we niet alle verwerkingsprocessen op de social media-portalen kunnen traceren. Afhankelijk van de aanbieder kunnen daarom eventuele aanvullende verwerkingen worden uitgevoerd door de exploitanten van de social media-portalen. Details zijn te vinden in de gebruiksvoorwaarden en gegevensbeschermingsvoorschriften van de respectieve social media-portalen.

Wettelijke basis
Onze activiteiten op sociale media moeten zorgen voor een zo breed mogelijke aanwezigheid op internet. Dit is een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6, lid 1, punt f, AVG. De door de sociale netwerken geïnitieerde analyseprocessen kunnen gebaseerd zijn op verschillende wettelijke grondslagen, die door de exploitanten van de sociale netwerken gespecificeerd moeten zijn (bijv. toestemming in de zin van art. 6, lid 1, punt a, AVG).

Verantwoordelijke en handhaving van rechten
Als u een van onze social media-aanwezigheden (bijv. Facebook) bezoekt, zijn wij samen met de exploitant van het social media-platform verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingsactiviteiten die tijdens dit bezoek worden geactiveerd. U kunt uw rechten (informatie, correctie, verwijdering, beperking van verwerking, gegevensoverdraagbaarheid en klachten) in principe zowel tegenover ons als ook tegenover de exploitant van het betreffende social media-portaal (bijv. tegenover Facebook) uitoefenen.

Houd er rekening mee dat we, ondanks de gezamenlijke verantwoordelijkheid met de exploitanten van de social media-portalen, geen volledige invloed hebben op de gegevensverwerkingsactiviteiten van de social media-portalen. Onze opties zijn grotendeels gebaseerd op het bedrijfsbeleid van de betreffende aanbieder.

Opslagduur
De gegevens die rechtstreeks door ons via de aanwezigheid op sociale media worden verzameld, worden uit onze systemen verwijderd zodra u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is. Opgeslagen cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert. Dwingende wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Wij hebben geen invloed op de bewaartermijn van uw gegevens die door de exploitanten van de sociale netwerken voor eigen doeleinden worden opgeslagen. Raadpleeg voor meer informatie rechtstreeks de exploitanten van de sociale netwerken (bijv. in hun gegevensbeschermingsverklaring, zie hieronder).

Sociale netwerken in detail

Facebook
We hebben een profiel op Facebook. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

U kunt uw advertentie-instellingen zelf aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik hiervoor op de volgende link en log in: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Details zijn te vinden in het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Instagram
We hebben een profiel op Instagram. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Details over hoe zij omgaan met uw persoonlijke gegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875.

LinkedIn
We hebben een profiel op LinkedIn. De aanbieder is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. LinkedIn maakt gebruik van advertentiecookies.

Als u advertentiecookies van LinkedIn wilt uitschakelen, gebruikt u de volgende link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa en https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Hoe zij met uw persoonlijke gegevens omgaan, vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

YouTube
We hebben een profiel op YouTube. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Details over hoe zij omgaan met uw persoonlijke gegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Xing
We hebben een profiel op Xing. De aanbieder is New Work SE, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg, Duitsland. Details over hoe zij omgaan met uw persoonlijke gegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Xing: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

Twitter
We hebben een profiel op Twitter. De aanbieder is Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland. Details over hoe zij omgaan met uw persoonlijke gegevens vindt u in het privacybeleid van Twitter: https://twitter.com/de/privacy.

9. Newsletter

If you wish to subscribe to our newsletter, we require, in addition to your e-mail address, the confirmation that you are the owner of the specified e-mail address and that you agree to receive the newsletter. This data is only collected for the purpose of being able to send you the newsletter and to document our authorization in this regard.  In addition, the following data is collected during registration:

 • IP address of the calling computer
 • Date and time of registration

For the processing of the data, your consent is obtained during the registration process and reference is made to this privacy policy. The legal basis for the processing is Art. 6 para. 1 a) DSGVO. The logging of the registration process is based on our legitimate interests pursuant to Art. 6 (1) f) DSGVO and serves as proof of consent to receive the newsletter. You can revoke your subscription to the newsletter at any time with effect for the future. Your personal data will be deleted when it is no longer required to fulfill the purpose.

This website uses Maileon to send newsletters. The provider is Travix Media GmbH, Alte Poststraße 4, 70173 Stuttgart. Maileon is a service with which we organize our newsletter dispatch and by means of which we can measure our marketing success. Our newsletters sent with Maileon allow us to analyze the behavior of newsletter recipients. Among other things, we can analyze how many recipients have opened the newsletter message and how often which link in the newsletter was clicked. With the help of so-called conversion tracking, it can also be analyzed whether a predefined action (e.g. purchase of a product on our website) has taken place after clicking on the link in the newsletter. For more information on data analysis by Maileon newsletter, please visit: https://maileon.com/de/datenschutz/

The data processing is based on your consent (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). You can revoke this consent at any time by unsubscribing from the newsletter. The legality of the data processing operations already carried out remains unaffected by the revocation. If you do not want any analysis by Maileon, you must unsubscribe from the newsletter. For this purpose, we provide a corresponding link in each newsletter message.

The data you provide for the purpose of receiving the newsletter will be stored by us until you unsubscribe from the newsletter and will be deleted from our servers as well as from the servers of Maileon after you unsubscribe from the newsletter. Data that has been stored by us for other purposes (e.g. e-mail addresses for the member area) remains unaffected by this. For more details, please refer to the privacy policy of Travix Media GmbH at: https://www.travix-media.de/datenschutz

10. Use of SalesViewer® technology

This website uses SalesViewer® technology from SalesViewer® GmbH on the basis of the website operator’s legitimate interests (Section 6 paragraph 1 lit.f GDPR) in order to collect and save data on marketing, market research and optimisation purposes.

In order to do this, a javascript based code, which serves to capture company-related data and according website usage. The data captured using this technology are encrypted in a non-retrievable one-way function (so-called hashing). The data is immediately pseudonymised and is not used to identify website visitors personally

The data stored by Salesviewer will be deleted as soon as they are no longer required for their intended purpose and there are no legal obligations to retain them.

The data recording and storage can be repealed at any time with immediate effect for the future, by clicking on https://www.salesviewer.com/opt-out in order to prevent SalesViewer® from recording your data. In this case, an opt-out cookie for this website is saved on your device. If you delete the cookies in the browser, you will need to click on this link again.