Adatvédelmi nyilatkozat

1. Az adatvédelemről röviden

Általános tudnivalók

A következő megjegyzések egy egyszerű áttekintést adnak arról, hogy mi történik az Ön személyes adataival, amikor meglátogatja ezt a weboldalt. Személyes adat minden olyan adat, amely alapján Ön személyesen azonosítható. Az adatvédelem témával kapcsolatos részletes információk a jelen szöveg alatt található adatvédelmi nyilatkozatunkban találhatók.

Adatok rögzítése ezen a weboldalon

Ki a felelős az adatok rögzítésért ezen a weboldalon?
A weboldalon az adatok feldolgozását a weboldal üzemeltetője végzi. Akinek elérhetőségeit a weboldal impresszumában találja.

Hogyan rögzítjük az adatait?
Egyrészt az Ön adatait akkor gyűjtjük össze, amikor azokat közli velünk. Ezek lehetnek például egy kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok.

Informatikai rendszereink automatikusan vagy az Ön beleegyezése után gyűjtenek egyéb adatokat, amikor Ön meglátogatja a weboldalt. Ezek elsősorban technikai adatok (pl. internetböngésző, operációs rendszer vagy az oldal behívásának ideje). Ezeknek az adatoknak a rögzítése automatikusan történik, amint belép erre a webhelyre.

Mire használjuk az adatait?
Az adatok egy részét azért gyűjtjük össze, hogy biztosítsuk a weboldal hibamentes működését. Más adatok a felhasználói viselkedés elemzésére használhatók fel.

Milyen jogai vannak az adataival kapcsolatban?
Ön bármikor jogosult arra, hogy tárolt személyes adatainak eredetéről, címzettjéről és céljáról ingyenes tájékoztatást kapjon. Ezen kívül Önnek joga van kérni ezen adatok helyesbítését vagy törlését is. Ha beleegyezett adta az adatkezelésbe, ezt a beleegyezést a jövőre nézve bármikor visszavonhatja. Ezen kívül Önnek jogában áll bizonyos körülmények között személyes adatai kezelésének korlátozását kérni. Önnek joga van továbbá panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz.

És bármikor fordulhat hozzánk, ha további kérdése van az adatvédelemmel kapcsolatban.

Elemzőeszközök és harmadik féltől származó eszközök

A webhely meglátogatásakor, böngészési viselkedése statisztikailag kiértékelhető. Ez elsősorban úgynevezett elemző programokkal történik.

Az ezekkel az elemző programokkal kapcsolatos részletes információk az alábbi adatvédelmi nyilatkozatban találhatók.

2. Tárhelyszolgáltatás
Netlify külső tárhely

Ezt a webhelyet a Netlify külső szolgáltató (tárhelyszolgáltató) üzemelteti. A tárhelyszolgáltató feldolgozza az Ön IP-címét, és naplófájlokba menti azt. A naplófájlokat maximum 30 napig tároljuk. Az adatok feldolgozása automatizáltan történik, és a webhely rendelkezésre bocsátásához, biztonságához, illetve fejlesztéséhez szükséges. Ez az információ a Netlify adatvédelmi nyilatkozatában és a Netlify GDPR-irányelveiben található.

Az ezen a weboldalon rögzített személyes adatokat a tárhelyszolgáltató szerverein tároljuk. Ez elsősorban magában foglalhatja a kapcsolatfelvételi kérelmeket, a meta- és kommunikációs adatokat, az elérhetőségek adatait, a neveket, a webhely-hozzáféréseket és a webhelyen keresztül generált egyéb adatokat.

A tárhelyszolgáltatót a potenciális és meglévő ügyfeleinkkel kötött szerződések teljesítése céljából (GDPR 6. cikk 1. bek. b pont) és online tartalmaink egy professzionális szolgáltató általi biztonságos, gyors és hatékony rendelkezésre bocsátása érdekében használjuk (GDPR 6. cikk 1 bek., f pont). Tárhelyszolgáltatónk csak olyan mértékben dolgozza fel az Ön adatait, amennyire ez a szolgáltatást érintő kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges, és követi az adatokkal kapcsolatos utasításainkat.

Megrendelés feldolgozására vonatkozó szerződés megkötése
Az adatvédelemnek megfelelő feldolgozás biztosítása érdekében szerződést kötöttünk szolgáltatónkkal a rendelések feldolgozásáról.

3. Általános tudnivalók és kötelező információk
Adatvédelem

Ezen oldalak üzemeltetői nagyon komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. Személyes adatait bizalmasan, és a törvényes adatvédelmi előírásoknak, illetve a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeljük.

Ha ezt a weboldalt használja, különféle személyes adatokat gyűjtünk össze. A személyes adatok olyan adatok, amelyek alapján Ön személyesen beazonosítható. Jelen adatvédelmi nyilatkozat leírja, hogy milyen adatokat gyűjtünk össze és azokat mire használjuk fel. Azt is leírja, hogy ez hogyan és milyen célból történik. Felhívjuk figyelmét arra, hogy az internetes adatátvitel (pl. e-mailes kommunikáció) biztonsági szempontból sebezhető. Az adatok teljes körű védelme harmadik felek hozzáférésével szemben nem lehetséges.

Tudnivalók a felelős szervről

Az adatkezelésért felelős szerv ezen a weboldalon a következő:
TAMPOPRINT GmbH
Lingwiesenstraße 1
70825 Korntal-Münchingen

Üzletvezető: Sylvester Philipp

Tel: +49 71 50 92 8 – 0
Mail: info@tampoprint.de

A felelős szerv az a természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal együtt dönt a személyes adatok (pl. név, e-mail cím stb.) kezelésének céljairól és eszközeiről.

A tárolás időtartama

Amennyiben ebben az adatvédelmi nyilatkozatban konkrétabb tárolási időtartamot nem határoztak meg, az Ön személyes adatai addig maradnak nálunk, amíg az adatkezelés célja meg nem szűnik. Az Ön adatait töröljük, ha Ön jogos törlési kérelmet érvényesít, vagy ha visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, kivéve, ha a személyes adatainak tárolására egyéb, jogilag megengedett okunk van (pl. adózási vagy megőrzési időszakokra vonatkozó kereskedelmi jog); ez utóbbi esetben az adatok törlésre kerülnek, amint ezek az okok megszűntek.

Általános tudnivalók az ezen a weboldalon található adatkezelés jogalapjáról

Amennyiben beleegyezett adatai kezelésébe, személyes adatait a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének a pontja, illetve a GDPR 9. cikke 2. bekezdésének a pontja alapján kezeljük, ha a GDPR 9. cikke 1. bekezdése szerinti különleges adatkategóriákat kezelünk. A személyes adatok harmadik országokba történő továbbításához való kifejezett hozzájárulás esetén az adatkezelés a fentieken kívül a GDPR 49. cikke 1. bekezdésének a pontja alapján történik. Ha Ön hozzájárult a cookie-k tárolásához vagy a végberendezésének információihoz való hozzáféréshez (például eszköz-ujjlenyomat alapján), az adatkezelés továbbá a TTDSG (távközlési telemédia adatvédelmi törvény) 25§ 1. bekezdésén alapul. A hozzájárulás bármikor visszavonható. Ha az Ön adatai szükségesek a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához, az adatait a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének b pontja alapján kezeljük. Továbbá az Ön adatait akkor kezeljük, ha az a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének c pontja alapján egy jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Továbbá az adatkezelés a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének f pontja értelmében jogos érdekünk alapján is történhet. Az egyes esetekre vonatkozó jogalapokról a jelen adatvédelmi nyilatkozat következő bekezdései adnak tájékoztatást.

Adatvédelmi biztos

Cégünk számára adatvédelmi biztost jelöltünk ki:

Steffen Emhardt, EmEtz GmbH
Max-Eyth-Str. 8
71672 Marbach
E-mail: datenschutz@tampoprint.de

Tudnivalók az USA-ba és más harmadik országokba történő adattovábbításról

Többek között az USA-ban vagy más, az adatvédelmi törvények értelmében nem biztonságos, harmadik országokban működő cégektől származó eszközöket használunk. Ha ezek az eszközök aktívak, az Ön személyes adatait ezekbe a harmadik országokba továbbíthatják és ott dolgozhatják fel. Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy ezekben az országokban nem garantálható az EU-hoz hasonló szintű adatvédelem. Például az egyesült államokbeli vállalatok kötelesek kiadni a személyes adatokat a biztonsági hatóságoknak anélkül, hogy Ön, mint érintett személy ez ellen jogi lépéseket tehetne. Ezért nem zárható ki, hogy az Egyesült Államok hatóságai (pl. a titkosszolgálatok) megfigyelési célból feldolgozzák, kiértékelik és tartósan tárolják az Ön adatait az Egyesült Államokban található szervereiken. Ezekre a feldolgozási tevékenységekre nincs befolyásunk.

Az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása

Számos adatkezelési folyamat csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. Egy már megadott hozzájárulást bármikor visszavonhat. Ehhez elegendő egy e-mailben elküldött informális üzenet. A visszavonásig végrehajtott adatkezelés jogszerűségét a visszavonás nem érinti. Különleges esetekben az adatgyűjtés és a direktmarketing elleni tiltakozás joga (GDPR 21. cikk).

Ha az adatkezelés a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének E vagy F pontja alapján történik, az Ön konkrét helyzetéből eredő okokból Önnek bármikor jogában áll tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen. Ez az ezen rendelkezéseken alapuló profilozásra is érvényes. Az adatkezelés alapjául szolgáló mindenkori jogalap ebben az adatvédelmi nyilatkozatban található. Ha kifogást emel, akkor a továbbiakban nem kezeljük személyes adatait, kivéve, ha a feldolgozást kötelező érvényű, jogos okokkal tudjuk alátámasztani, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, illetve ha a feldolgozás jogi igények érvényesítése, gyakorlása vagy védelme miatt szükséges (kifogás a GDPR 21. cikke, 1. bekezdése szerint).

Ha direktmarketing céljából dolgozzuk fel személyes adatait, úgy joga van bármikor kifogást emelni az Önt érintő személyes adatok ilyen reklámcélokra történő feldolgozásával szemben. Ez a profilozásra is érvényes, amennyiben ez kapcsolatba hozható ilyen jellegű direktmarketinggel. Ha kifogást emel, személyes adatait a továbbiakban nem használjuk fel direktmarketing célokra (kifogás a GDPR 21 cikke 2. bekezdése szerint).

Panasz benyújtásának joga az illetékes felügyeleti hatóságnál

A GDPR megsértése esetén az érintetteknek jogukban áll panasszal élni egy felügyeleti hatóságnál, különösen abban a tagállamban, ahol szokásos tartózkodási helyük, munkahelyük vagy a feltételezett jogsértés helye található. A panasz benyújtásának joga nem érinti az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati lehetőségeket.

Az adathordozhatósághoz való jog

Önnek joga van ahhoz, hogy kérvényezze az Ön hozzájárulása alapján vagy egy szerződés teljesítése során általunk automatikusan feldolgozott adatok általánosan használt, géppel olvasható formátumban saját vagy harmadik fél részére történő rendelkezésre bocsátását. Ha Ön az adatok továbbítását közvetlenül egy másik felelős személy részére kéri, az csak akkor történik meg, ha technikailag megvalósítható.

SSL- vagy TLS-titkosítás

Biztonsági okokból és a bizalmas tartalmak továbbításának védelme érdekében, például megrendelések vagy igények, amelyeket Ön nekünk, mint az oldal üzemeltetőjének küld, ez az oldal SSL-, ill. TLS-titkosítást használ. A titkosított kapcsolatot arról ismerheti fel, hogy a böngésző címsora „http://”-ről „https://”-re változik, valamint a böngésző címsorában található lakat szimbólumról.

Ha az SSL- vagy a TLS-titkosítás aktiválva van, az Ön által számunkra továbbított adatokat harmadik fél nem tudja elolvasni.

Tájékoztatás, törlés és helyesbítés

A vonatkozó jogszabályi rendelkezések keretein belül Önnek bármikor joga van ahhoz, hogy tárolt személyes adatairól, azok eredetéről és címzettjéről, valamint az adatkezelés céljáról ingyenesen tájékoztatást kapjon, és adott esetben bármikor jogosult ezen adatok helyesbítésére vagy törlésére. És bármikor fordulhat hozzánk, ha további kérdése van az adatvédelemmel kapcsolatban.
Ezzel és a személyes adatok kezelésének témájában más kérdésekkel kapcsolatban is bármikor fordulhat hozzánk az impresszumban megadott címen.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Önnek jogában áll személyes adatai kezelésének korlátozását kérni. Ezzel bármikor fordulhat hozzánk az impresszumban megadott címen. Az adatkezelés korlátozásához való jog a következő esetekben áll fenn:

 • Ha vitatja a nálunk tárolt személyes adatainak helyességét, általában időre van szükségünk ennek ellenőrzésére. Az ellenőrzés ideje alatt jogában áll személyes adatai kezelésének korlátozását kérni.
 • Ha személyes adatainak kezelése jogellenesen történt/történik, törlés helyett kérheti az adatkezelés korlátozását.
 • Ha már nincs szükségünk személyes adataira, de Önnek szüksége van ezekre jogi igények gyakorlásához, védelméhez vagy érvényesítéséhez, akkor jogában áll személyes adatainak törlése helyett azok kezelésének korlátozását kérni.
 • Ha a GDPR 21. cikkének 1. bekezdése szerint kifogást emel, mérlegelni kell az Ön és a mi érdekeinket. Amíg még nem bizonyos, hogy kinek az érdeke érvényesül, Önnek jogában áll személyes adatai kezelésének korlátozását kérni.
 • Ha korlátozta személyes adatainak kezelését, ezek az adatok – a tároláson kívül – csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények gyakorlása, védelme vagy érvényesítése, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme céljából, illetve az Európai Unió vagy egy tagállam fontos közérdeke miatt kerülhetnek feldolgozásra.
4. Adatok rögzítése ezen a weboldalon
Cookie-k

Weboldalunk úgynevezett „cookie-kat” használ. A cookie-k kis szöveges fájlok, és nem okoznak kárt végberendezésében. Vagy ideiglenesen, egy munkamenet időtartamára (munkamenet-cookie-k) vagy tartósan (állandó cookie-k) tárolódnak az Ön végberendezésén. A munkamenet-cookie-k automatikusan törlődnek az Ön látogatása után. Az állandó cookie-k mindaddig tárolódnak a végberendezésén, amíg ezeket Ön saját kezűleg, vagy a webböngésző automatikusan nem törli.

Részben harmadik féltől származó cookie-k is eltárolhatók az Ön végberendezésén, amikor belép oldalunkra (harmadik féltől származó cookie-k). Ezek lehetővé teszik számunkra vagy az Ön számára, hogy használja a harmadik fél vállalatának bizonyos szolgáltatásait (pl. fizetési szolgáltatások feldolgozásához használt cookie-k).

A cookie-knak különböző funkcióik vannak. Számos sütire technikailag azért van szükség, mert a weboldal bizonyos funkciói nem működnének ezek nélkül (például a bevásárlókosár funkció vagy a videók megjelenítése). Más cookie-k a felhasználói viselkedés kiértékelésére vagy a hirdetések megjelenítésére szolgálnak.

Az elektronikus kommunikációs folyamat lebonyolításához, bizonyos Ön által kért funkciók biztosításához (pl. a bevásárlókosár funkcióhoz) vagy a weboldal optimalizálásához (pl. a webes közönség mérésére szolgáló cookie-k) szükséges cookie-k (szükséges cookie-k) a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének f pontja alapján kerülnek tárolásra, kivéve, ha nincs megadva más jogalap. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik szolgáltatásainak műszakilag hibamentes és optimalizált rendelkezésre bocsátásához szükséges cookie-k tárolásához. Ha hozzájárulást kértek a cookie-k és hasonló ismételt felismerési technológiák tárolására, a feldolgozás kizárólag ezen hozzájárulás alapján történik (a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének a pontja és a TTDSG 25. cikke 1. bekezdése); a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Böngészőjét beállíthatja úgy, hogy tájékoztatást kapjon a cookie-k beállításáról, és a cookie-k használatát engedélyezheti csak egyedi esetekben, vagy bizonyos esetekben, illetve általában ki is zárhatja a cookie-k elfogadását, és aktiválhatja a cookie-k automatikus törlését a böngésző bezárásakor. Ha az adatvédelmi beállítások alatt a cookie-k deaktiválva vannak, a weboldal működése korlátozott lehet.

Amennyiben harmadik felek cookie-jait használjuk vagy a cookie-k használata elemzési célokra történik, arról Önt ebben az adatvédelmi nyilatkozatban külön tájékoztatjuk, és szükség esetén hozzájárulását kérjük.

Szerver naplófájlok

Az oldalak szolgáltatója automatikusan gyűjti össze és tárolja az információkat úgynevezett szerver naplófájlokban, amelyeket az Ön böngészője automatikusan továbbít számunkra. Ezek a következők:

 • a böngésző típusa és verziója
 • használt operációs rendszer
 • hivatkozó URL
 • a hozzáférő számítógép gazdagépneve
 • a kiszolgálóoldali kérés időpontja
 • IP-cím

Ezen adatok nem kerülnek egyesítésre más adatforrásokkal.

Ezeket az adatokat a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének f pontja alapján gyűjtjük össze. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik weboldalának technikailag hibamentes megjelenítéséhez és optimalizálásához - a szerver naplófájljait ezen célból szükséges rögzíteni.

Érdeklődés e-mailben, telefonon vagy faxon

Ha e-mailben, telefonon vagy faxon veszi fel velünk a kapcsolatot, igényét, beleértve az összes ebből származó személyes adatot (név, igény), kérésének feldolgozása céljából tároljuk és kezeljük. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

Ezeknek az adatoknak a kezelése a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének b pontja alapján történik, amennyiben az Ön igénye egy szerződés teljesítésével függ össze, vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden más esetben az adatkezelés alapja a hozzánk küldött igényének hatékony feldolgozásához fűződő jogos érdekünk (GDPR 6. cikke 1. bekezdésének f alpontja), vagy az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikke 1. bekezdésének, a pontja), amennyiben ezt Öntől kértük; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

A kapcsolatfelvételi kérelemmel részünkre küldött adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg Ön nem kéri azok törlését, tárolási hozzájárulását vissza nem vonja, vagy az adattárolás célja megszűnik (pl. kérése feldolgozásának lezárása után). A kötelező jogi rendelkezések – különösen a törvényi megőrzési időszakok – változatlanok maradnak.

5. Elemző eszközök és reklám
Google Címkekezelő

A Google Címkekezelőt használjuk. A szolgáltató a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google Címkekezelő egy olyan eszköz, amellyel nyomkövető vagy statisztikai eszközöket és egyéb technológiákat építhetünk be webhelyünkbe. Maga a Google Címkekezelő nem hoz létre felhasználói profilokat, nem tárol cookie-kat és nem végez önálló elemzéseket. Csak a rajta keresztül integrált eszközök kezelésére és használatára szolgál. A Google Címkekezelő azonban rögzíti az Ön IP-címét, amelyet a Google egyesült államokbeli anyavállalatának is továbbíthat.

A Google Címkekezelő alkalmazása a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének f pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a weboldalán található különféle eszközök gyors és egyszerű integrálásához és kezeléséhez. Ha ehhez megfelelő hozzájárulást kértek, az adatkezelés kizárólag a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének a pontja és a TTDSG 25.§ 1. bekezdése alapján történik, amennyiben a hozzájárulás magában foglalja a cookie-k tárolását vagy a felhasználó végberendezésének információihoz való hozzáférést (például eszköz-ujjlenyomat alapján) a TTDSG értelmében. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Google Analytics

Ez a weboldal a Google Analytics webelemző szolgáltatás funkcióit használja. A szolgáltató a Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google Analytics lehetővé teszi a webhely üzemeltetője számára, hogy elemezze a webhely látogatóinak viselkedését. Ezáltal a weboldal üzemeltetője különféle felhasználási adatokat kap, mint pl. oldalmegtekintések, tartózkodási idő, használt operációs rendszerek és a felhasználó származása. Ezeket az adatokat egy felhasználói azonosítóban összesítjük, és hozzárendeljük a webhely látogatójának mindenkori végkészülékéhez.

Ezen kívül a Google Analytics segítségével többek között rögzíthetjük az egér- és a görgetési mozgásokat és a kattintásokat. Továbbá a Google Analytics különféle modellezési megközelítéseket használ a rögzített adatrekordok kiegészítéséhez, és gépi tanulási technológiákat alkalmaz az adatok elemzéséhez.

A Google Analytics olyan technológiákat használ, amelyek lehetővé teszik a felhasználó könnyebb felismerését a felhasználói viselkedés elemzése céljából (például cookie-k vagy eszköz-ujjlenyomat). A Google által a weboldal használatával kapcsolatban összegyűjtött információkat rendszerint a Google Egyesült Államokban található egyik szerverére továbbítják és ott is tárolják.

Ezen elemzőeszközök használata a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének f pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a felhasználói viselkedés elemzéséhez, mind weboldalának, mind hirdetéseinek optimalizálása miatt. Ha ehhez megfelelő hozzájárulást kértek, az adatkezelés kizárólag a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének a pontja és a TTDSG 25.§ 1. bekezdése alapján történik, amennyiben a hozzájárulás magában foglalja a cookie-k tárolását vagy a felhasználó végberendezésének információihoz való hozzáférést (például eszköz-ujjlenyomat alapján) a TTDSG értelmében. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az USA felé történő adattovábbítás az EU Bizottság általános szerződési feltételein alapul. A részleteket itt találja: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Böngésző plugin
Megakadályozhatja, hogy a Google összegyűjtse és feldolgozza az Ön adatait, ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngészőbővítményt: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

A Google Analytics által végrehajtott felhasználói adatok kezelésével kapcsolatban további információkat a Google adatvédelmi nyilatkozatában talál: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Rendelések feldolgozása
A Google-lal szerződést kötöttünk a rendelések feldolgozásáról, és a Google Analytics használata során maradéktalanul betartjuk a német adatvédelmi hatóságok szigorú követelményeit.

6. Bővítmények és eszközök
YouTube

Ez a webhely a YouTube webhely videóit illeszti be. A weboldal üzemeltetője a Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

Ha meglátogatja egyik olyan webhelyünket, amelyiken a YouTube be van építve, egy kapcsolat jön létre a YouTube szervereivel. Eközben megosztjuk a YouTube szerverével, hogy melyik oldalunkat látogatta meg.

A YouTube továbbá különféle cookie-kat tárolhat az Ön végberendezésén, vagy hasonló technológiákat alkalmazhat a könnyebb felismerés érdekében (pl. eszköz-ujjlenyomat). Ilyen módon a YouTube információkat kaphat a webhely látogatóiról. Ezeket az információkat többek között videóstatisztikák gyűjtésére, a felhasználói élmény javítására és a csalási kísérletek megelőzésére használják.

Ha be van jelentkezve YouTube-fiókjába, tegye lehetővé a YouTube számára, hogy szörfözési viselkedését közvetlenül hozzárendelje személyes profiljához. Ezt megakadályozhatja, ha kijelentkezik YouTube-fiókjából.

A YouTube-ot online ajánlataink vonzó bemutatása érdekében használjuk. Ez a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének f pontja értelmében jogos érdekünk. Ha ehhez megfelelő hozzájárulást kértek, az adatkezelés kizárólag a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének a pontja és a TTDSG 25.§ 1. bekezdése alapján történik, amennyiben a hozzájárulás magában foglalja a cookie-k tárolását vagy a felhasználó végberendezésének információihoz való hozzáférést (például eszköz-ujjlenyomat alapján) a TTDSG értelmében. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információk a YouTube adatvédelmi nyilatkozatában találhatók: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Adobe TypeKit betűtípusok

A betűtípusok egységes megjelenítéséhez az Adobe által biztosított úgynevezett webes betűtípusokat használjuk. Amikor behív egy oldalt, a böngésző betölti a szükséges webes betűtípusokat a böngésző gyorsítótárába, hogy a szöveget és a betűtípusokat helyesen jelenítse meg. Ebből a célból az Ön által használt böngészőnek csatlakoznia kell az Adobe szervereihez. Ezáltal az Adobe tudomást szerez arról, hogy webhelyünket az Ön IP-címén keresztül hívta be. Az Adobe TypeKit betűtípusokat online ajánlataink egységes és vonzó bemutatása érdekében használjuk. Jogalapként az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke 1. bekezdésének f pontja szolgál.

Az Adobe TypeKit betűtípusokról további információkat az Adobe adatvédelmi nyilatkozatában talál: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/typekit.html

Böngészőjét beállíthatja úgy, hogy a betűtípusok ne az Adobe szervereiről töltődjenek be (például olyan bővítmények telepítésével, mint a NoScript vagy a Ghostery). Ha böngészője nem támogatja az Adobe betűtípusokat, vagy Ön letiltja a hozzáférést az Adobe szervereihez, a szöveg a rendszer alapértelmezett betűtípusával jelenik meg.

Algolia keresés

Az adatfeldolgozás hatóköre
Weboldalunkon az Algolia Inc. („Algolia”) keresőmotor-szolgáltatását használjuk a tartalmak kereséséhez és indexálásához. Az Algolia használatával az Ön IP-címe és keresési lekérdezése egy Algolia szerverére kerül, és ott statisztikai célból 90 napig tárolódik. Kérjük, tekintse meg az Algolia használati feltételeit, illetve az Algolia adatvédelmi szabályzatát. Az Algolia az összegyűjtött adatokat nem adja át harmadik félnek, hanem csak belsőleg dolgozza fel azokat statisztikai kiértékelések és szolgáltatásainak nyomon követése céljából.

Az adatkezelés jogalapja
Az adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének f pontja.

Az adatkezelés célja
Az Algolia használatának célja a weboldalunkon található információk könnyebb megtalálása, és az ezáltal biztosított felhasználóbarátság. Ez a mi jogos érdekünk is a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének f pontja alapján.

A személyes adatok tárolásának időtartama
Az adatokat az Algolia szervere 90 napos időtartamon keresztül tárolja.

7. Prismic

Internetes megjelenésünkhöz tartalomkezelő rendszereként a Prismic-et használjuk. Ez a Prismic Networks, Inc. 185 Alewife Brook Parkway, #410 Cambridge, MA 02138, a továbbiakban „Prismic” szolgáltatása.

Annak érdekében, hogy internetes megjelenésünk tartalma megjelenhessen, weboldalunk meghívásakor létrejön egy kapcsolat a Prismic szervereivel.

Jogalapként az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke 1. bekezdésének f pontja szolgál. Internetes megjelenésünk optimalizálása és gazdaságos működtetése jogos érdekünk.

Internetes megjelenésünk meghívásával a Prismic-kel létesített kapcsolaton keresztül, a Prismic meg tudja határozni, hogy az Ön kérése melyik weboldalról érkezett, és hogy melyik IP-címre kell továbbítani a tartalmat.

További információk találhatók a Prismic https://prismic.io/legal/privacy és a https://prismic.io/security oldalain, ahol rámutatnak arra, hogy a Prismic adatvédelmi szabályzata megfelel az EU adatvédelmi törvényeinek (GDPR).

8. Online jelenlét a közösségi médiában
Adatfeldolgozás közösségi hálózatokkal

Nyilvánosan elérhető profilokat tartunk fenn a közösségi oldalakon. Az egyes, általunk használt közösségi oldalak alább találhatók.

Az olyan közösségi oldalak, mint a Facebook, a Twitter stb., általában átfogóan tudják elemezni az Ön felhasználói viselkedését, amikor meglátogatja weboldalukat vagy egy olyan weboldal, amelyen integrált közösségimédia-tartalom (például kedvelés gombok vagy reklámbannerek) található. Közösségi média jelenlétünk felkeresése számos adatvédelemmel kapcsolatos adatkezelési műveletet indít el. Részletesen:

Ha be van jelentkezve közösségi média fiókjába, és meglátogatja közösségi média jelenlétünket, a közösségi média portáljának üzemeltetője hozzárendelheti ezt a látogatást az Ön felhasználói fiókjához. Bizonyos körülmények között azonban az Ön személyes adatai akkor is rögzíthetők, ha nincs bejelentkezve, vagy nincs fiókja az adott közösségi média portálon. Ez az adatgyűjtés ebben az esetben például az Ön végberendezésén tárolt cookie-kon keresztül vagy az Ön IP-címének rögzítésével történik.

Az így gyűjtött adatok segítségével a közösségi média portálok üzemeltetői felhasználói profilokat hozhatnak létre, amelyekben az Ön preferenciáit és érdeklődési köreit tárolják. Ilyen módon az érdeklődési körein alapuló hirdetések jeleníthetők meg az Ön számára az adott közösségi média oldalán belül és azon kívül is. Ha rendelkezik fiókkal az adott közösségi oldalon, az érdeklődési körein alapuló hirdetések minden olyan eszközön megjelenhetnek, amelyen be van jelentkezve vagy be volt jelentkezve.

Kérjük, ezen kívül vegye figyelembe, hogy nem tudjuk nyomon követni az összes feldolgozási műveletet a közösségi média portálokon. A közösségi média portálok üzemeltetői ezért az egyes szolgáltatóktól függően további feldolgozási műveleteket hajthatnak végre. Ennek részleteit az adott közösségi média portálok felhasználási feltételeiben és adatvédelmi szabályzatában találhatja meg.

Jogalap
A közösségi médiában történő megjelenéseinkkel a lehető legszélesebb körű internetes jelenlétet kell biztosítanunk. Ez a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének f pontja értelmében jogos érdekünk. A közösségi oldalak által kezdeményezett elemzési folyamatoknak adott esetben különböző jogalapjai vannak, amelyeket a közösségi oldalak üzemeltetőinek kell megadniuk (pl. hozzájárulás a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének a pontja szerint).

Felelős és a jogok érvényesítése
Ha meglátogatja valamelyik közösségi média jelenlétünket (pl. Facebook), a közösségi média platform üzemeltetőjével közösen vagyunk felelősek az ezen látogatás során elindított adatkezelési műveletekért. Alapvetően érvényesítheti jogait (tájékoztatás, helyesbítés, törlés, az adatkezelés korlátozása, az adatok továbbíthatósága és panaszok) mind velünk, mind az adott közösségi média portál üzemeltetőjével (pl. Facebook) szemben.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ugyan közös a felelősségünk a közösségi média portálok üzemeltetőivel, de ennek ellenére sincs teljes befolyásunk a közösségi média portálok adatkezelési folyamataira. Lehetőségeink nagyrészt az adott szolgáltató vállalati politikájához igazodnak.

A tárolás időtartama
Az általunk közvetlenül a közösségi média jelenléten keresztül gyűjtött adatok törlésre kerülnek rendszereinkből, amint Ön azok törlését kéri, hozzájárulását azok tárolásához visszavonja, vagy az adattárolás célja megszűnik. Az elmentett cookie-k mindaddig a végberendezésén maradnak, amíg Ön nem törli azokat. A kötelező jogi rendelkezések – különösen a megőrzési időszakok – változatlanok maradnak.

Nincs befolyásunk azon adatainak tárolási idejére, amelyeket a közösségi oldalak üzemeltetői saját céljaikra tárolnak. Ezzel kapcsolatban a részletekért forduljon közvetlenül a közösségi oldalak üzemeltetőihez (pl. adatvédelmi nyilatkozatukban, lásd alább).

Az egyes közösségi oldalak

Facebook
Rendelkezünk egy profillal a Facebookon. Ezen szolgáltatás nyújtója a Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország. A Facebook kijelentette, hogy az összegyűjtött adatokat az USA-ba és más harmadik országokba is továbbítják.

Felhasználói fiókjában önállóan módosíthatja hirdetési beállításait. Ehhez kattintson az alábbi linkre, és jelentkezzen be: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Az USA felé történő adattovábbítás az EU Bizottság általános szerződési feltételein alapul. A részletek itt találja: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum und https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

A részleteket a Facebook adatvédelmi szabályzatában találja: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Instagram
Rendelkezünk egy profillal az Instagramon. Ezen szolgáltatás nyújtója a Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország.

Az USA felé történő adattovábbítás az EU Bizottság általános szerződési feltételein alapul. A részletek itt találja: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 und https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos részletek az Instagram adatvédelmi nyilatkozatában találhatók: https://help.instagram.com/519522125107875.

LinkedIn
Rendelkezünk egy profillal a LinkedInen. A szolgáltató a LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írország. A LinkedIn reklámcookie-kat használ.

Ha szeretné letiltani a LinkedIn reklámcookie-jait, használja a következő linket: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Az USA felé történő adattovábbítás az EU Bizottság általános szerződési feltételein alapul. A részletek itt találja: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa und https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos részletek a LinkedIn adatvédelmi nyilatkozatában találhatók: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

YouTube
Rendelkezünk egy profillal a YouTube-on. A szolgáltató a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország. Az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos részletek a YouTube adatvédelmi nyilatkozatában találhatók: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Xing
Rendelkezünk egy profillal a Xingen. A szolgáltató a New Work SE, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg, Németország. Az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos részletek a Xing adatvédelmi nyilatkozatában találhatók: htt ps://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

Twitter
Rendelkezünk egy profillal a Twitteren. A szolgáltató a Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Írország. Az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos részletek a Twitter adatvédelmi nyilatkozatában találhatók: ht tps://twitter.com/de/privacy.

9. Newsletter

If you wish to subscribe to our newsletter, we require, in addition to your e-mail address, the confirmation that you are the owner of the specified e-mail address and that you agree to receive the newsletter. This data is only collected for the purpose of being able to send you the newsletter and to document our authorization in this regard.  In addition, the following data is collected during registration:

 • IP address of the calling computer
 • Date and time of registration

For the processing of the data, your consent is obtained during the registration process and reference is made to this privacy policy. The legal basis for the processing is Art. 6 para. 1 a) DSGVO. The logging of the registration process is based on our legitimate interests pursuant to Art. 6 (1) f) DSGVO and serves as proof of consent to receive the newsletter. You can revoke your subscription to the newsletter at any time with effect for the future. Your personal data will be deleted when it is no longer required to fulfill the purpose.

This website uses Maileon to send newsletters. The provider is Travix Media GmbH, Alte Poststraße 4, 70173 Stuttgart. Maileon is a service with which we organize our newsletter dispatch and by means of which we can measure our marketing success. Our newsletters sent with Maileon allow us to analyze the behavior of newsletter recipients. Among other things, we can analyze how many recipients have opened the newsletter message and how often which link in the newsletter was clicked. With the help of so-called conversion tracking, it can also be analyzed whether a predefined action (e.g. purchase of a product on our website) has taken place after clicking on the link in the newsletter. For more information on data analysis by Maileon newsletter, please visit: https://maileon.com/de/datenschutz/

The data processing is based on your consent (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). You can revoke this consent at any time by unsubscribing from the newsletter. The legality of the data processing operations already carried out remains unaffected by the revocation. If you do not want any analysis by Maileon, you must unsubscribe from the newsletter. For this purpose, we provide a corresponding link in each newsletter message.

The data you provide for the purpose of receiving the newsletter will be stored by us until you unsubscribe from the newsletter and will be deleted from our servers as well as from the servers of Maileon after you unsubscribe from the newsletter. Data that has been stored by us for other purposes (e.g. e-mail addresses for the member area) remains unaffected by this. For more details, please refer to the privacy policy of Travix Media GmbH at: https://www.travix-media.de/datenschutz

10. Use of SalesViewer® technology

This website uses SalesViewer® technology from SalesViewer® GmbH on the basis of the website operator’s legitimate interests (Section 6 paragraph 1 lit.f GDPR) in order to collect and save data on marketing, market research and optimisation purposes.

In order to do this, a javascript based code, which serves to capture company-related data and according website usage. The data captured using this technology are encrypted in a non-retrievable one-way function (so-called hashing). The data is immediately pseudonymised and is not used to identify website visitors personally

The data stored by Salesviewer will be deleted as soon as they are no longer required for their intended purpose and there are no legal obligations to retain them.

The data recording and storage can be repealed at any time with immediate effect for the future, by clicking on https://www.salesviewer.com/opt-out in order to prevent SalesViewer® from recording your data. In this case, an opt-out cookie for this website is saved on your device. If you delete the cookies in the browser, you will need to click on this link again.